Actief burgerschap

Groepen die met elkaar samenleven hebben hun eigen manier van denken en doen, hun eigen gewoontes en gebruiken. Dat kan wel eens lastig zijn. Het is vaak niet eenvoudig te begrijpen waarom mensen anders denken of doen dan wij zelf gewend zijn. Als mensen elkaar niet begrijpen kan dat leiden tot het oneerlijk behandelen van elkaar: beledigen, uitsluiten, pesten of discrimineren.

Wanneer kinderen met een verschillende achtergrond al jong over elkaar en anderen leren en samen activiteiten doen ontstaat er meer begrip en acceptatie. En dat is een prettig gegeven, want iedere ouder is immers op zoek naar een school waar je kind welkom is, goed wordt opgevangen en zich prettig en thuis voelt.

School in de WereldOmdat wij dit van grote waarde vinden, hebben wij ons in het verleden laten registreren als “School in de wereld”. Hiermee wilden wij aantonen een school te zijn
-waar kinderen leren verdraagzaam om te gaan met verschillen tussen mensen;
-waar iedereen zijn best doet om respect te hebben voor elkaar;
-waar iedereen evenveel waard is en op dezelfde manier wordt behandeld;
-waar vooroordelen, discriminatie, racisme en pestgedrag worden bestreden.

“School in de wereld” is in de loop der jaren overgegaan in aandacht voor artikel 1 van onze grondwet en actief burgerschap en sociale integratie.

Burgerschapsvorming is oefenen in burgerschap. Burgerschap leer je het beste in de praktijk, door op te treden als een actieve, jonge burger. Zo ervaar je hoe onze samenleving in elkaar steekt en dit begint al in je klas; een samenleving in het klein.

Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze humanitaire grondslag vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. De leerlingen moeten zich bewust worden van sociale plichten en rechten. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen.

T.a.v. actief burgerschap hebben we de volgende doelen vastgesteld:
* We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol en vanuit duidelijke waarden en normen, omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
* Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
* We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
* We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor, andere opvattingen, overtuigingen en religies.
* We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Onze pijlers zijn kern-, morele en burgerschapswaarden. Per pijler hebben we een aanbod geformuleerd.

Kernwaarden
1. Eerbied voor het leven.
2. Weldadigheid; dingen die goed zijn voor andere mensen en dieren.
3. Rechtvaardigheid; dingen gebeuren eerlijk en op de juiste manier.
4. Betrouwbaarheid; te vertrouwen zijn, men kan op je rekenen.

Morele waarden
5. Zelfbeheersing; controle hebben over je eigen gedrag, hoe je je ook voelt.
6. Fatsoen; in je gedrag en je manier van praten.

Burgerschapwaarden
7. Vrijheid; mogen denken/schrijven/zeggen wat je wilt.
8. Tolerantie; accepteren dat de opvattingen van een ander anders kunnen zijn.
9. Solidariteit; laten zien dat je je met andere verbonden voelt.
10. Veiligheid.