MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld.

Op scholen worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs van uw kind. Deze wet bepaalt voor welke zaken de directie advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. De MR is daarmee controlerend, initiatiefrijk en vertegenwoordigend en beslist mee over o.a. onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de ouderbijdrage. De MR fungeert als tussenpersoon tussen alle geledingen en het bevoegd gezag. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Het woord ‘medezeggenschap’ zegt het al; u heeft iets te zeggen, u denkt mee. Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De 3 ouders en 3 leerkrachten die daarin zitting hebben, komen ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Zij vertegenwoordigen de ouders en de leerkrachten. De directeur woont als adviserend lid de MR-vergaderingen in het eerste deel bij. De MR vergaderingen zijn openbaar; dat wil zeggen dat iedereen hierbij welkom is als toehoorder. Iedere ouder kan dus via de MR zijn/haar stem laten horen. De MR behandelt geen individuele zaken. In schooljaar 2023-2024 hebben zitting in de MR:

Ouders

-Marjolein Hilhorst

-Rogier Wiersma

-Sven Timmer

Leerkrachten

-Ellen Kramer (vz)

-Linda van Hunen

-Anneke Hagmolen of ten Have

De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid. Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u de MR-leden altijd aanspreken of bereiken via mail.

GMR

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Huchtscholen. Iedere school vaardigt zowel een leerkracht als een ouder af naar de GMR. Dit jaar zijn dit Anneke en Rogier Wiersma.

Agenda’s MR-vergaderingen

Notulen MR-vergaderingen:

Algemeen:

De verslagen van de GMR kunt u lezen op de site van de Stichting Van der Huchtscholen.